امروزه طراجی داخلی به شاخه ای اثرگذار در خلق انواع فضاها و محصولات مبدل گشته است؛ به همین منظور شرکت های بزرگ با سرمایه گذاری در عرصه طراجی سعی نموده اند تا سهم بیشتری از بازار این محصولات را به دست آورند. یونیت سونا بعنوان یکی از این محصولات در سالهای اخیر همواره مورد توجه طراحان داخلی بوده بطوریکه روزبه روز شاهد رشد تنوع یونیت های سونا هستیم.